Hungarian Links
Bujinkan Seijin Dojo
Bujinkan Musha Rei Dojo
Bujinkan F§nix Dojo
Bujinkan Fudoshin Dojo
Bujinkan Yamabushi Dojo
Bujinkan Karura Dojo
Bujinkan Tennin Dojo
Bujinkan Kagami Dojo
Bujinkan Livo Dojo
Bujinkan Budo Dojo
Bujinkan Shinobi Dojo
Bujinkan Sanshin Dojo

Other links
Germany
Spain
Croatia
UK
Finnland
Sweden
Danmark
Czech Republic
Austria
France
Belgium
Ireland
Slovakia
Romania
Serbia
Lithuania
Malta
Bujinkan Koteki Dojo
Bujinkan.EU
Kamikaze uniformes in Hungary
Székely Fight Budo Shop
Fuji Mae Hungary
bujinkan.lap.hu
harcmuveszet.lap.hu